Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасының Туристлык буенча дәүләт комитеты мәсьәләләре» 2014 ел,12 апрель, 234 нче карарына үзгәреш кертү турында" 2017 ел, 10 октябрь 784 нче карары

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасының Туристлык буенча дәүләт комитеты мәсьәләләре» 2014 ел, 12 апрель, 234 нче карарына үзгәреш кертү турында

 

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ:

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Респуб-ликасының Туристлык буенча дәүләт комитеты мәсьәләләре» 2014 ел, 12 апрель, 234 нче карарына (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2015 ел,
15 гыйнвар, 9 нчы; 2016 ел, 15 август, 565 нче; 2016 ел, 16 сентябрь, 648 нче; 2017 ел,  21 март, 171 нче; 2017 ел, 31 май, 327 нче; 2017 ел, 18 сентябрь, 680 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешне кертергә:

2 пунктның икенче абзацында  «130,6» саннарын «137,0» саннарына алмаштырырга.

 

Татарстан Республикасы

Премьер-министры                                                                                       А.В.Песошин

pdf
Скачать текст
PDF,

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International