Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының "Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасының Туристлык буенча дәүләт комитеты мәсьәләләре» 2014 ел, 12 апрель, 234 нче карарына үзгәрешләр кертү хакында" 2017 ел, 21 март 171 нче карары

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасының Туристлык буенча дәүләт комитеты мәсьәләләре» 2014 ел, 12 апрель, 234 нче карарына үзгәрешләр кертү хакында

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты КАРАР БИРӘ:

 

Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының «Татарстан Республикасының Туристлык буенча дәүләт комитеты мәсьәләләре» 2014 ел, 12 апрель, 234 нче карарына (Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының 2015 ел,
15 гыйнвар, 9 нчы; 2016 ел, 15 август, 565 нче; 2016 ел, 16 сентябрь, 648 нче карарлары белән кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып) түбәндәге үзгәрешләрне кертергә:

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасының Туристлык буенча дәүләт комитеты турындагы нигезләмәдә:

3.2 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«3.2. Дәүләт комитеты үз компетенциясе чикләрендә түбәндәгеләр белән хезмәттәшлек итә:

Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы белән – түбәндәге функцияләрне башкарганда:

социаль-икътисадый программалау (01.01*);

инвестиция эшчәнлеген дәүләт җайга салуы (01.10*);

инновация эшчәнлеге үсеше белән идарә итү (01.11*);

Татарстан Республикасының ведомство дәүләт мәгълүмат ресурсларын формалаштыру белән идарә итү (01.15.01.2*);

Татарстан Республикасы Финанс министрлыгы белән – түбәндәге функцияләрне башкарганда:

бюджет процессы белән идарә итү (Татарстан Республикасы һәм дәүләт бюджеттан тыш фондлары бюджеты) (01.02.1*);

бюджетара мөнәсәбәтләрне җайга салу (01.02.3*);

Татарстан Республикасы Җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы белән – түбәндәге функцияләрне башкарганда:

Татарстан Республикасы милкендә булган күчемсез мөлкәттән (биналар, корылмалар), транспорттан, җиһазлардан, мәдәни мирас объектларыннан файдалану белән идарә итү (01.07.01*);

җирләрне категорияләргә кертү, аларны бер категориядән икенчегә күчерү (Татарстан Республикасы милкендә булган җирләргә карата, шулай ук муниципаль яки хосусый милектә булган авыл хуҗалыгы әһәмиятендәге җирләргә карата) белән билгеләнгән тәртиптә идарә итү (01.07.04.1*);

Татарстан Республикасы Сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы белән – энергия һәм ресурслар саклау белән идарә итү функциясен башкарганда (01.14*);

Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы белән – түбәндәге функцияләрне башкарганда:

музейларга, мәдәният һәм сәнгать учреждениеләренә, халык сәнгате һөнәрләренә (Россия Федерациясе законнарында каралган искәрмәләрдән тыш), республика һәм җирле милли-мәдәни автономияләргә, милли телләрне һәм этномәдәни юнәлештәге башка предметларны өйрәнүдә мәгариф оешмаларына, кинематографиягә ярдәм күрсәтү, шулай ук дини берләшмәләрне, төрле диннәрне үстерүдә булышлык күрсәтү һәм алар арасында үзара аңлашуны ныгытуда ярдәм итү (04.03.02*);

Татарстан Республикасы милкендә булган мәдәни мирас объектларын саклау, файдалану һәм популярлаштыру (04.03.03*);

федераль милектә булган мәдәни мирас объектларын саклауны, файдалану һәм популярлаштыруны һәм федераль милектә булган мәдәни мирас объектларын дәүләт саклавын билгеләнгән тәртиптә тәэмин итү (04.03.05*);

федераль бюджеттан субвенцияләр исәбеннән федераль милектә булган мәдәни мирас объектларын саклау, файдалану һәм популярлаштыру белән идарә итү (04.03.06*);

Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгы белән – Татарстан Республикасы дәүләт хакимияте башкарма органнарының норма чыгару эшчәнлеген яраштыру һәм хокукый тәэмин итү функциясен башкарганда (шул исәптән Татарстан Республикасының норматив хокукый актлары проектлары федераль законнарга һәм Татарстан Республикасы законнарына туры килүен тикшерүдә тоту) (02.04.01*);

Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы белән – түбәндәге функцияләрне башкарганда:

физик культура һәм спорт өлкәсендә идарә итү (04.04*);

дәүләт яшьләр сәясәтен тормышка ашыру өлкәсендә идарә итү (04.07*);

Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы белән – түбәндәге функцияләрне башкарганда:

билгеләнгән тәртиптә урта һөнәри белем бирү белән идарә итү (федераль мәгариф оешмаларында ала торган белемнән тыш) (04.05.06*);

Татарстан Республикасы карамагындагы югары белем бирә торган мәгариф оешмалары белән билгеләнгән тәртиптә идарә итү (04.05.07*);

билгеләнгән тәртиптә өстәмә һөнәри белем бирү белән идарә итү (федераль мәгариф оешмаларында ала торган белемнән тыш) (04.05.08*);

Татарстан Республикасы Хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы белән – түбәндәге функцияләрне башкарганда:

хезмәт өчен түләүне, хезмәт мөнәсәбәтләрен, турыдан-туры хезмәт белән бәйле мөнәсәбәтләрне җайга салу (01.13.01*);

хезмәтне саклау белән идарә итү (01.13.02*);

Татарстан Республикасы Төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгы белән – түбәндәге функцияләрне башкарганда:

территорияне планлаштыру документларын әзерләүне тәэмин итү (01.05.02*);

шәһәр төзелеше проектлаштыруының төбәк нормативларын әзерләүне тәэмин итү (01.05.03*);

Татарстан Республикасы Мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгы белән – Татарстан Республикасының дәүләт мәгълүмат системаларын үстерү белән идарә итү функциясен башкарганда (дәүләт мәгълүмат ресурсларын формалаштыру белән идарә итүдән тыш) (01.15.02*);

Татарстан Республикасы Гражданнар оборонасы эшләре һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгы белән – Татарстан Республикасының янгын куркыныч-сызлыгын тәэмин итү белән идарә итү функциясен башкарганда (02.01.03*);

Татарстан Республикасы Экология һәм табигый байлыклар министрлыгы – табигать байлыкларыннан файдалану, әйләнә-тирә мохитне саклау өлкәсендә идарә итү функциясен башкарганда (01.06*);

Татарстан Республикасының Социаль-икътисадый мониторинг комитеты белән – социаль-икътисадый мониторинг нәтиҗәләре буенча Татарстан Республикасының дәүләт мәгълүмат ресурсларын формалаштыру белән идарә итү функциясен башкарганда (01.15.01.1*);

Татарстан Республикасының Инвестицион үсеш агентлыгы белән – дәүләт-шәхси партнерлык һәм шәхси инвестицияләр өлкәсендә инвестиция эшчәнлеген үстерү белән идарә итү функциясен башкарганда (01.18*).»;

4.1 нче пунктка түбәндәге эчтәлекле абзацлар өстәргә:

«рекреация билгеләнешендәге җирләрне республика әһәмиятендәге махсус сакланыла торган территорияләр җирләренә кертү турында карарлар проектын эшли һәм Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетына кертә;

үз компетенциясе чикләрендә республика әһәмиятендәге махсус сакланыла торган территорияләр җирләрен саклауны гамәлгә ашыра.»;

әлеге карар белән расланган Татарстан Республикасының Туристлык буенча дәүләт комитеты структурасын яңа редакциядә бәян итәргә (карарга теркәлә).

 

Татарстан Республикасы

Премьер-министры                                                                                      И.Ш.Халиков

pdf
Скачать текст
PDF,

Все материалы сайта доступны по лицензии:
Creative Commons Attribution 4.0 International