ЯҢАЛЫКЛАР


13
декабрь 2018 ел.
пәнҗешәмбе

Туристлык буенча федераль агентлык хәбәр иткәнчә, «Рәсәй Федерациясендә туристлык эшчәнлеге нигезләре турында» 1996 елның 24 ноябрендәге 132-ФЗ номерлы Федераль канунының 4.2 маддәсе (алга таба - 132-ФЗ номерлы канун) нигезендә Ростуризмның 12.12.2018 елның 502-Пр-18 номерлы боерыгы нигезендә Туроператорларның бердәм федераль реестрыннан (алга таба - туроператорлар реестры) «Жемчужная река» билгеләмәсен һәм «Интернет» телекоммуникация челтәрендәге www.prtc.travel бердәм сайтын кулланучы киләсе юридик затлар (туроператорлар) турындагы мәгълүматләр төшереп калдырылды:

- «Тревел Дизайнерс» Җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте (ИНН 7704363557);

- «ГЕРКУЛЕС ТРЭВЕЛ» Җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте (ИНН7840462444).

Туроператорлар реестрыннан мәгълүматларны төшереп калдыру өчен әлеге юридик затлар тарафыннан 2018 елның 8 декабреннән башлап туристик продуктны гамәлгә ашыру турында килешүләр буенча барлык вазифаларны үтәүнең мөмкин булмавы нигез булды.

132-ФЗ номерлы канунның 4.1 мәддәсенең унынчы өлеше нигезендә туристик продуктны гамәлгә ашыру турындагы килешүләр буенча барлык вазифаларны үтәү мөмкинлеге булмау сәбәпле туроператорның эшчәнлеген туктатуы аны туристик продуктны гамәлгә ашыру турындагы килешүләр буенча туристик продуктка керүче хезмәтләр күрсәтүне тәэмин итү бурычларыннан азат итми. 

Туроператорлар реестрыннан мәгълүматларны төшереп калдыру һәм туроператорлар эшчәнлеген фактта туктату сәбәпле хәзерге вакытта Хайнань утравында калган һәм Рәсәй Федерациясе территориясенә кайту өчен кире билетлар булмаган туристлар ашыгыч ярдәм алу өчен читкә китүчеләр туристлыгы өлкәсендәге «Турпомощь» берләшмәсенә мөрәҗәгать итә алалар.

«Турпомощь»  берләшмәсенең рәсми сайты адресы http://www.tourpom.ru/

Элемтә өчен телефон: +7 (499) 678-12-03.

Туристик продуктны гамәлгә ашыру турындагы килешүләр буенча туроператорның барлык вазифаларын үтәү мөмкинлеге булмау сәбәпле турлары узмаган/узмый торган туристлар «Орбита» ҖЧҖ иминиятләштерү компаниясенә - «Тревел Дизайнерс» ҖЧҖ һәм «ГЕРКУЛЕС ТРЭВЕЛ» ҖЧҖ  компанияләренең гражданлык җаваплылыгын иминиятләштергән оешмага туристик продуктны гамәлгә ашыру турындагы килешү буенча вазифаларны үтәмәгән өчен мөрәҗәгать итә алалар:

- «Тревел Дизайнерс» ҖЧҖ 10 млн. сумга (2018 елның 25 маендагы ГОТО-18/04/0008 номерлы туроператорның җаваплылыгын иминиятләштерү килешүе; туроператор эшчәнлеге өлкәсе: читкә китүчеләр туристлыгы, эчке туристлык, читтән килүчеләр туристлыгы); 

- «ГЕРКУЛЕС ТРЭВЕЛ» ҖЧҖ 10 млн. сумга (2018 елның 25 маендагы ГОТО-18/04/0004 номерлы туроператорның җаваплылыгын иминиятләштерү килешүе; туроператор эшчәнлеге өлкәсе: читкә китүчеләр туристлыгы, эчке туристлык, читтән килүчеләр туристлыгы). 

Туроператор җаваплылыгын иминиятләштерү килешүе буенча иминият акчасын кайтару тәртибе 132-ФЗ номерлы канунының 17.5 маддәсе тарафыннан билгеләнгән.

Турист (аның канун буенча вәкиле) яки башка заказ бирүче «Орбита» ҖЧҖ иминиятләштерүче компаниясенә турыдан-туры иминият акчасын кайтару турында язма таләп күрсәтергә хокуклы. 

«Орбита» ҖЧҖ  иминиятләштерүче компаниясенең адресы: 107023, Мәскәү шәһәре, Журавлев мәйданы, 2 йорт, 2 төзелеш.Телефон: (495) 739-00-03. Рәсми сайт адресы www.sk-orbita.ru. Эш тәртибе: дүш-пән.: 9: 00-18: 00 / җом.: 9: 00-16: 45; шим. - якш.: ял.

Турист һәм (яки) башка заказ бирүче иминият акчасын кайтару турындагы таләбендә киләсе мәгълүматләр күрсәтелә:

- туристның фамилиясе, исеме һәм атасының исеме, шулай ук, туристик продуктны гамәлгә ашыру турындагы килешү заказ бирүче тарафыннан төзелгән булса, башка заказ бирүче турында мәгълүматлар;

- туроператор җаваплылыгын финанс тәэмин итү сыйфатында тәкъдим ителгән документның бирү датасы, гамәлдә булу вакыты һәм башка реквизитлары;

- туристик продуктны гамәлгә ашыру турындагы килешү номеры һәм килешүнең төзелү датасы;

- туроператор җаваплылыгын финанс тәэмин итү бирелгән туроператор исеме;

- туристик продуктны гамәлгә ашыру турындагы килешү буенча туроператор тарафыннан вазифаларын үтәлмәвен таныклаучы шартлар (фактлар) турында мәгълүмат;

- туристик продуктны гамәлгә ашыру турындагы килешү буенча туроператор вазифаларын үтәмәү сәбәпле туристка һәм (яки) башка заказ бирүчегә китерелгән чын зыян күләме.

Турист һәм (яки) башка заказ бирүче иминият акчасын кайтару турындагы таләпкә кушымта итеп киләсе документларны куя:

- паспорт яки Рәсәй Федерациясе кануннары нигезендә шәхесне раслаучы башка документның копиясе, аталган документларның оригиналы күрсәтелә;

- туристик продуктны гамәлгә ашыру турындагы килешү кәгазьдә төзелгән булса, туристик продуктны гамәлгә ашыру турындагы килешүнең копиясе, шулай ук аның оригиналы күрсәтелә;

- туристик продуктны гамәлгә ашыру турындагы килешү буенча туроператор вазифаларын үтәмәү сәбәпле туристка һәм (яки) башка заказ бирүчегә китерелгән чын зыянны раслаучы документлар;

Искәрмә: Туроператор җаваплылыгын иминиятләштерү килешүе буенча иминият акчасын кайтару кысаларында кайтарылырга тиешле «чын зыян» турист һәм (яки) башка заказ бирүченең туристик продуктны гамәлгә ашыру турындагы килешү буенча ташу һәм (яки) урнаштыру буенча хезмәтләр өчен түләү чыгымнары дип билгеләнә;

 

- электрон документ формасында туристик продуктны гамәлгә ашыру турындагы килешү (туристик продуктны гамәлгә ашыру турындагы килешү электрон документ формасында төзелгән булса).

Иминиятче, югарыда аталган документлардан тыш, башка документлар тапшыруны таләп итәргә хокуклы түгел.

«Орбита» ҖЧҖ иминиятләштерүче компаниясе туристның һәм (яки) башка заказ бирүченең иминият акчасын кайтару турындагы таләбен кирәкле документлар һәм әлеге таләп алынган көннән соң 30 календарь көненнән дә соңга калмыйча канәгатьләндерергә тиеш.

Әгәр дә туроператор җаваплылыгын иминиятләштерү килешүе буенча иминиятчегә иминият акчасын кайтару турында таләпләр белән бер үк вакытта бер туристтан һәм (яки) башка заказ бирүчедән артык мөрәҗәгать итсә һәм түләнергә тиеш акчаларның тулаем күләме туроператорның финанс тәэмин итү суммасыннан артып китсә, мондый таләпләрне канәгатьләндерү белдерелгән акчаларның күләмен туроператор җаваплылыгын финанс тәэмин итү күләменә карата пропорциональ рәвештә түләп гамәлгә ашырыла.

Шуны да исәпкә алырга кирәк: туроператор җаваплылыгын иминиятләштерү килешүе буенча иминият акчасын кайтару туристны ычкындырган табышны һәм (яисә) әхлакый зыянны каплауны Рәсәй Федерациясе кануннары тарафыннан каралган тәртибендә һәм шартларында таләп итү хокукынан мәхрүм итми.

Мәсәлән, «Кулланучылар хокукларын яклау турында» 07.02.1992 елның 2300-1 номерлы Рәсәй Федерациясе канунының 15 маддәсе нигезендә башкаручы  кулланучы хокукларын яклау өлкәсендә мөнәсәбәтләрне җайга салучы Рәсәй Федерациясе кануннары һәм хокукый актлар тарафыннан каралган кулланучы хокукларын бозса, кулланучыга китерелгән әхлакый зыян башкаручының гаебе булган очракта аның тарафыннан капланырга тиеш.

Әхлакый зыян өчен акчалата түләү күләме суд тарафыннан билгеләнә һәм мөлкәти зыянны каплау күләменә бәйле түгел.

Шулай итеп, туристларның әлеге түләүләр турындагы таләпләрен «Кулланучылар хокукларын яклау турында» 07.02.1992 елның 2300-1 номерлы Рәсәй Федерациясе канунының 15 маддәсен, шулай ук Рәсәй Федерациясе Граждан кодексының 1099 – 1101 маддәләрен һәм 151 маддәсен кулланып суд аша туроператорга белдерергә мөмкин.

 

Иминият акчасын кайтаруның хокукый нигезләре һәм тәртибе турындагы мәсьәләләр буенча аңлатмалар Ростуризм телефоннары буенча белергә мөмкин:

8 (495) 607-36-02; 8 (495) 607-39-49.

 

«Жемчужная река» юридик затлары туристик продуктны гамәлгә ашыру турындагы килешүләр буенча вазифаларын массакүләм үтәмәү аркасында барлыкка килгән хәл ашыгыч дип табылды, якын арада Рәсәй туристларын эвакуацияләү башланачак. Тиешле карар 2018 елның 12 декабрендә Туристлык буенча федераль агентлык җитәкчесе Олег Сафонов рәислегендә узган «ТУРПОМОЩЬ» берләшмәсе күзәтчелек советының чираттан тыш утырышы кысаларында кабул ителде.

Чарада «ТУРПОМОЩЬ» күзәтчелек советының әгъзалары, Рәсәй Федерациясенең Икътисадый үсеш министрлыгы, Росавиация, Рәсәйнең Чит илләр министрлыгы вәкилләре – Ростуризм тарафыннан оештырылган оператив штабның катнашучылары, шулай ук Рәсәйнең әйдәп баручы туроператорлар вәкилләре катнашты.

Фикер алышу предметы булып туроператор эшчәнлеген «Жемчужная река» исемен кулланып гамәлгә ашыручы һәм туристлар алдында үз вазифаларын үти алмаган «Тревел Дизайнерс» ҖЧҖ һәм «ГЕРКУЛЕС ТРЭВЕЛ» ҖЧҖ компанияләренең клиентлары булган Рәсәй туристларын кайтаруны оештыру торды. Искәртеп узабыз, 746 Рәсәй гражданы туган якларына кире кайтарылган инде, бер тәүлек эчендә тагын 370 турист өйләренә озатылачак. Хәзерге вакытта утрауда 1687 кеше кала. Шулай ук мөстәкыйль рәвештә утраудан киткән туристларның саны билгеләнә.

Күзәтчелек советы тарафыннан бертавыштан әлеге проблеманы хәл итү өчен кирәкле ашыгыч ярдәм күрсәтү буенча Рәсәй кануннары кысаларында тулы чаралар күрү турында карар кабул ителде. «Рәсәй Федерациясендә туристлык эшчәнлеге нигезләре турында» 1996 елның 24 ноябрендәге 132-ФЗ номерлы Федераль канунының 1 маддәсе нигезендә «ТУРПОМОЩЬ» берләшмәсе туристларны вакытлыча тору иленнән кайтару буенча эшләр (кайтару буенча хезмәтләр өчен түләү) һәм (яки) башка эшләр (шул исәптән урнаштыру буенча хезмәтләр өчен түләү) башкара. Читкә китүчеләр туристлыгы өлкәсендә туристик продуктны гамәлгә ашыру турындагы килешү буенча туроператор үз вазифаларын үтәмәсә, ягъни туристик продуктны гамәлгә ашыру турындагы килешү буенча барлык вазифаларны үтәү мөмкинлеге булмау сәбәпле туроператор, эшчәнлеген туктатып, килешүгә керә торган ташу һәм (яки) урнаштыру хезмәтләрен тулысынча яисә өлешчә күрсәтмәсә, әлеге эшләр Федераль канун нигезендә читкә китүчеләр туристлыгы өлкәсенең туроператорлар берләшмәсе тарафыннан гамәлгә ашырыла.

Ашыгыч ярдәм туристның мөрәҗәгате нигезендә түләүсез рәвештә күрсәтелә, моның өчен туристның (туристларның) фамилиясе, туристның (туристларның) урнашу урыны, туристик продуктны гамәлгә ашыру турындагы килешү номеры һәм туроператор (турагент) исеме, мөрәҗәгать авторының элемтә өчен мәгълүматы, туристик продуктны гамәлгә ашыру турындагы килешүне үтәү мөмкин булмавы, үтәлмәү яки тиешенчә башкармау турында сөйләүче шартлар (фактлар) күрсәтелә. Ашыгыч ярдәм күрсәтү чараларын финанслау туроператорлар берләшмәсенең резерв фонды акчалары хисабына туроператорлар берләшмәсе тарафыннан гамәлгә ашырыла.

Авиаочыш һәм яшәү бәясен мөстәкыйль рәвештә түләргә теләгән туристлар, үзләренең иленә кайтып, «ТРЕВЕЛ ДИЗАЙНЕРС» ҖЧҖ һәм «ГЕРКУЛЕС ТРЭВЕЛ» ҖЧҖ туроператорларының «Орбита» ҖЧҖ иминиятләштерүче компаниясенә мөрәҗәгать итеп, үз акчаларын кире кайтара алачаклар.

«ТУРПОМОЩЬ» күзәтү советы әгъзалары билгеләп үткәнчә, Берләшмә әлеге вазгыятьнең кулланучылар һәм туристлык берләшмәсе өчен кыска вакыт эчендә һәм минималь югалтулар белән хәл ителүен тели.

Шул ук вакытта контроль-күзәтчелек органнары карары нигезендә «ТУРПОМОЩЬ» кире билетлары булмаган туристларны ашыгыч рәвештә кайтарачак. Билетлары булган Рәсәй гражданнары «ИрАэро» авиакомпаниясе рейслары ярдәмендә кайтарыла, ул авиакомпания Рәсәй кануннары нигезендә барлык хәбәр ителгән кайтару рейсларын үтәргә һәм алга таба «Жемчужная река» туроператоры белән суд аша үз каршылыкларын хәл итәргә тиеш.

 

«ТУРПОМОЩЬ» берләшмәсенең элемтә өчен мәгълүматлары:

Адрес: 1010000,  Мәскәү шәһәре, Мясницкая ур.,47 йорт

Электрон почта:  secretary@tourpom.ru  

Телефон, факс: +7 (499) 678-12-03

 


11
декабрь 2018 ел.
сишәмбе

Республиканың туристик потенциалы Федерация Советында Татарстан Республикасы көннәре кысаларында «Visit Tatarstan» туристик брендының махсус стенды ярдәмендә күрсәтелгән. Ике көн дәвамында республика турында матур роликлар күрсәтелә, һәм теләсә кем, виртуаль чынбарлык күзлекләрен киеп, Татарстан Республикасының төп туристик үзәкләренә сәяхәт итә ала. Шулай ук стендта «Татарстан: 1001 ләззәт» бренд маршруты тәкъдим ителде.

«Татарстан: 1001 ләззәт» бренд маршруты  Visit Tatarstan туристик бренды идеологиясенә туры килә. Бу – республика туристларга тәкъдим итә алган барлык заманча һәм иң яхшы әйберәләрнең сыйфатлы кушылмасы. Маршрутның максаты – «Абау» эффекты ярдәмендә Татарстанның иң танылган истәлекле урыннарын яңа яктан күрсәтү.  «Абау» эффекты ул  – «wow» эффектына охшатып – кунакларда күтәренке кәеф һәм көтелмәгәнлек эффектын тудыручы вак-төякләр һәм детальлар.

             Маршрутны төзүдә Татарстанның эчке туристлык өлкәсенең әйдәп баручы компанияләре һәм экспертлары катнашты. Авторлар шулай ук Татарстанга килүче туристларның теләкләрен һәм аңлатмаларын анализлау нәтиҗәләрен дә исәпкә алдылар.

 

Бүген Мәскәү вакыты белән иртәнге сәгать 8:00дә Хайкоу аэропортыннан «ИрАэро» авиакомпаниясенең Boeing 777 самолеты Кытайның Хайнань утравыннан «Жемчужная река» туроператоры гаебе сәбәпле очып китә алмаган 369 Татарстан туристы белән очты. Казанга килү вакыты 17:00. 

Татарстан Республикасының Президенты Рөстәм Миңнеханов боерыгы буенча очышны тоткарлау вакытында Татарстан Республикасының туристлык буенча дәүләт комитеты җитәкчесе Сергей Иванов мәсьәләне контрольдә тотты һәм туристларга бөтен кирәкле ярдәм күрсәтелде.


10
декабрь 2018 ел.
дүшәмбе

«Жемчужная река» туроператоры («Тревел дизайнерс» ҖЧҖ) эшчәнлеге белән бәйле туристлык базарында барлыкка килгән хәл сәбәпле һәм туристларның хокукларын яклау максатын күздә тотып Татарстан Республикасының туристлык буенча дәүләт комитеты туристларга килешү төзегән турагентка мөрәҗәгать итү хокукы турында яки кулланучылар хокукларын яклау өлкәсендә кануннар тарафыннан билгеләнгән тәртип нигезендә акча кайтару турында таләп белән югарыда аталган туроператорга мөрәҗәгать итү хокукы турында хәбәр итә.

Тулырак мәгълүматны түбәндәге сылтама буенча белергә мөмкин:http://tourism.tatarstan.ru/rus/v-pomoshch-turistam-i-uchastnikam-turistskogo.htm?pub_id=1672757

 

«Жемчужная река» туроператоры («Тревел дизайнерс» ҖЧҖ) эшчәнлеге белән бәйле туристлык базарында барлыкка килгән хәл сәбәпле һәм туристларның хокукларын яклау максатын күздә тотып Татарстан Республикасының туристлык буенча дәүләт комитеты киләсе киңәшләрен бирә:

1. Әлеге туроператор тарафыннан формалаштырылган туристлык пакетлары буенча сәфәргә чыгу алдыннан аның финанс иминлегендә инанырга кирәк. «Тревел дизайнерс» ҖЧҖ туроператоры буенча актуаль мәгълүматларны Туристлык буенча федераль агентлыкның (Ростуризм) рәсми сайтында «Туроператорлар реестры» бүлегендә белергә мөмкин.

2. Шуны күз уңында тотырга кирәк: туристлык продуктның тулы бәясен түләү очрагында туристлык продуктын сату турындагы килешү буенча турист әлеге туристлык продуктка керә торган барлык хезмәтләрне алу хокукына ия. Гариза статусын ачыклау һәм алга таба үз эшләренә карата консультацияләр алу өчен туристка килешү төзелгән турагентка яки туристлык продуктын гамәлгә ашыру турында төзелгән килешүдә күрсәтелгән туроператорга мөрәҗәгать итәргә кирәк.

3. Туроператор ышанычлылыгында аз гына да шик булса, турист яки туристлык продуктның башка заказ бирүчесе килешүне теләсә кайсы вакытта өзәргә һәм кулланучылар хокукларын яклау өлкәсендә канун тарафыннан билгеләнгән тәртип нигезендә акчаны кире кайтаруны таләп итәргә хокуклы.


8
декабрь 2018 ел.
шимбә

Татарстан Республикасының туристлык буенча дәүләт комитеты очу программаларын үткәрмәү һәм Хайнань (Хайкоу) утравы – Казан рейсын тоткарлау белән бәйле барлыкка килгән хәл сәбәпле «Жемчужная река» туроператоры («Тревел Дизайнерс» ҖЧҖ) вәкилләре белән элемтәгә керде.

Туроператор мәгълүматлары буенча – алар мөмкин булганның барысын да эшли: бер тәүлек дәвамында авиакомпания белән мөнәсәбәтләрне җайга салырга вәгъдә иттеләр. Туристларга бөтен кирәкле ярдәм күрсәтелә. Туристлар кунакханәдә урнаштырылган, хәзер туроператор аларга кайнар ризык бирү турында килешә.

Вазият Ростуризм күзәтүендә.


7
декабрь 2018 ел.
җомга

6 декабрьдә Федерация Советында «Рәсәй Федерациясендә чит ил гражданнары өчен электрон виза куллануның зарур мәсьәләләре һәм бу өлкәдә законнарны камилләштерү» темасына «түгәрәк өстәл» узды. 

Чара Федерация Советының Халыкара эшләр буенча комитеты, Федерация Советының Социаль сәясәт комитеты, Федерация Советының Конституцион законнар һәм дәүләт төзелеше комитеты, Федерация Советының Оборона һәм куркынычсызлык буенча комитеты тарафыннан оештырылды. Утырышта Федерация Советының Социаль сәясәт комитеты рәисе Валерий Рязанский, Федерация Советының Конституцион законнар һәм дәүләт төзелеше комитеты рәисенең беренче урынбасары Людмила Бокова, Федерация Советының Халыкара эшләр буенча комитеты рәисенең беренче урынбасары Владимир Джабаров, Федерация Советының Оборона һәм куркынычсызлык комитеты рәисенең беренче урынбасары Александр Ракитин, Федерация Советының Социаль сәясәт комитеты рәисе урынбасары Игорь Фомин, Федерация Советының Халыкара эшләр буенча комитеты әгъзасы Сергей Цеков катнашты. Шулай ук төбәк башкарма хакимият органнары вәкилләре, федераль һәм төбәк министрлыклар һәм идарә тармагы җитәкчеләре, фәнни һәм эксперт җәмәгатьчелеге вәкилләре катнашты.

Сергей Иванов «Виза режимын гадиләштерү – Рәсәй Федерациясендә туристлык тармагын үстерүнең төп факторы" дигән доклад белән чыгыш ясады.

"Тулаем алганда, дөнья турагымының өзлексез үсеше инде 8 ел рәттән дәвам итә, - дип билгеләп үтте Сергей Иванов, - Ernst & Young компаниясенең уртак тикшеренүе нигезендә, Рәсәй чит ил туристлары өчен иң кызыклы туристик юнәлешләр арасында бишенче урында урнашкан, әмма Рәсәйнең туристик җәлеп итү урыны буларак потенциалы тулысынча файдаланылмый.

Шул ук вакытта күрше дәүләтләр чит ил туристларын актив җәлеп итү юлына басты. Мәсәлән, Грузиядә 104 ил гражданнары өчен, шул исәптән ЕС һәм АКШ өчен, визаны гамәлдән чыгару турында карар кабул ителде. Нәтиҗәдә, 2016 елда Грузиягә чит ил кешеләре 19% ка күбрәк килгән». Сергей Иванов дәвам итте: «Хәзер Рәсәй гражданнары 113 илгә ирекле рәвештә керә ала: Рәсәй гражданнары өчен бу илләргә визасыз керергә яки визаны аэропортта алырга мөмкин. Шулай ук Рәсәй гражданнарына электрон виза бирүче 11 ил бар. Шул ук вакытта 36 ил гражданнары гына Рәсәйгә визасыз керә ала. Алар арасында: Казахстан, Кыргызстан, Үзбәкстан, Таҗикстан, шулай ук Гайана, Гватемала, Гондурас, Доминика, Куба, Маврикий һәм башка бай булмаган илләр.

2018 елның 6 июлендә Казанда БГӘ һәм Рәсәй гражданнары өчен визаларны үзара юк итү турында килешүгә кул куелды, әмма әлеге килешү законлы көченә элеккечә үк кермәде. Иран һәм Кытай белән визасыз төркем сәяхәтләре турында хөкүмәтара килешүләр имзаланды, әмма Иран белән килешү хәзерге вакытта гамәлдә түгел».

 «Түгәрәк өстәл» катнашучылары Рәсәйгә килүче чит ил гражданнарына электрон виза бирү тәҗрибәсе, аны Рәсәй Федерациясе дәүләт чиге аша үткәрү пунктларына күп санда тарату перспективалары, шулай ук гражданнарының электрон виза алырга мөмкинлеге булган дәүләтләрнең исемлеген киңәйтү турында фикер алыштылар. Шулай ук бу өлкәдә законнарны камилләштерү мәсьәлә


29
ноябрь 2018 ел.
пәнҗешәмбе

Кыш Бабай һәм Кар Кызы резиденциясе үз эшен 1 декабрьдә башлый. Бу яңа ел бәйрәмнәрендә резиденциянең әкияти сукмакларында яңа персонажны - чын җанланган аждаханы очратып була, аның сынауларын узарга һәм игелек һәрчак явызлыкны җиңә дип тагын бер кат исбатларга мөмкин. Шулай ук сезне Нажия апаның яңа бүләкләрләр һәм бәйрәмнәр йорты көтә, анда тылсымчы һәм оста хатын сезне үз кулларыгыз белән  яңа ел могҗизаларын эшләргә өйрәтәчәк.

Кыш Бабай һәм Кар Кызы резиденциясе Ия елгасы ярында, Казаннан 60 километр ераклыкта Яңа Кырлай авылында урнашкан. Әкияткә сәяхәт урманның тикшерү пункты белән башлана, анда килүчеләрне Шайтан каршы ала, Кыш Бабай йорты янына кунакларга Шүрәле картасы буенча барып җитәргә туры киләчәк. Аларны юлда бик күп маҗаралар – әкиятләр, табышмаклар, могҗизалар һәм шулай ук әкият геройлары - көтә.
Кыш Бабай һәм Кар Кызы һәм аларның озатып йөрүчеләре кунакларга һәрвакыт шат. Ул аларны йокы бүлмәсендә каршы алачак, андагы әкияти сихерчеләргә күңел түрендәге теләкне әйтеп була.

Кыш Бабай һәм Кар Кызы резиденциясе территориясендә өлкәннәр һәм балалар өчен төрле күңел ачу чаралары бар: таулар, шугалак һәм атларда йөрү.

Резиденция 27 гыйнварга кадәр эшли.

Исегезгә төшерәбез, 2017-18 елның Яңа ел каникуллары вакытында Кыш Бабай һәм Кар Кызы резиденциясенә 6500 кеше килгән иде. Резиденция директоры Юлия Таланова билгеләп үткәнчә, Яңа елга кадәр балаларның 70% ы һәм өлкәннәрнең нибары 30% ы гына килә, ә 1 гыйнвардан соң саннар киресенчә үзгәрә. Өстәвенә, өлкәннәр тулы төркемләп йөри. Чөнки популярлыгы буенча татар «Кыш Бабае» һәм аның урман озатып йөрүчеләре Рәсәйнең 13 хезмәттәше арасында Бөек Устюгта яшәүче «Кыш Бабайдан» соң икенче урынны алып тора.

Бүген «Казанская Ривьера»  кунакханә-күңел ачу комплексында «Үткәннәргә сәяхәт» IX республика бәйгесе җиңүчеләрен бүләкләү тантанасы узды.  Беренче тапкыр «Үткәннәргә сәяхәт» бәйгесе 2010 елда игълан ителгән иде. "Үткәннәргә сәяхәт» - ул мәдәни мираска һәм өстенлекле туристлык үзәкләрен үстерүгә бәйле үз инновацион туристик проектларын гамәлгә ашырычу һәм Татарстан Республикасының эчке һәм читтән килүчеләр туристлыгын үстерергә әзер булган балалар һәм яшьләр аудиториясенә юнәлдерелгән Татарстанның беренче бәйгесе.     

Бүләкләү тантанасына бөтен Татарстаннан яшь катнашучылар килгән иде, алар җиңүчеләрнең исемнәрен белүдән тыш бәйрәм тамашасын да күрделәр. Һәркем өчен җиңү көтелгән булса да зур сюрприз булды, ул партнерларның бүләкләре белән дә ныгытылды.

                                                                                                      

Быел бәйгедә Татарстанның 27 районыннан 135 гариза килгән.
 


ЯҢАЛЫКЛАРГА ЯЗЫЛУ
Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования